معرفی صفحه

هر یک از ما در سالهای گذشته شاهد مشکلات قانونی متعددی که همکاران با کارفرما و مشتری داشته اند، بوده ایم . مشکلاتی که اگر در ابتدا خواسته های طرفین مکتوب شده و در قالب یک قرارداد کتبی امضا می شدند شاید زیان ها به حداقل میرسیند.
ما در این جا با همفکری دیگر همکاران قرارداد هایی را قرار میدهیم که با توجه به نیاز پروژه میتوانید آنها را تغییر داده و مورد استفاده قرار دهید .

 

حفاظت مشاور
فرم مشتریان احتمالی
حفاظت مشاورنمونه فرم استخدام منشی
حفاظت مشاورنمونه فرم اکسل برای مدیریت داده ها
حفاظت مشاورنمونه فرم تعریف پروژه
حفاظت مشاورنمونه فرم صورت جلسه
حفاظت مشاورنمونه فرم کارآموز
حفاظت مشاورنمونه فرم لیست کارهای روزانه
حفاظت مشاورنمونه فرم لیست کارهای مجری نصب
حفاظت مشاورنمونه قرارداد اولیه در پروژه
حفاظت مشاورنمونه قرارداد خدمات نگهداری
حفاظت مشاورنمونه قرارداد یک صفحه ای پروژه